کود/کود شیمیایی
۵۰۰ تن اوره پودری
۵۰۰ تن اوره پودری

۵۰۰ تن اوره پودری

۰۹۱۹۹۹۱۱۰۹۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان:
شهر/محله : شیراز
واحد : کیلوگرم
وضعیت : پودر
نظرات کاربران