محصولات دام، طیور و شیلات/شیلات/سایر
ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ

۰۹۱۸۹۵۹۹۵۹۱
درخواستی
ندارد
۶۰,۰۰۰ تومان
  استان: مركزی
شهر/محله : اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺭاﻙ
نوع : بسته بندی تازه
متوسط وزن(واحد) : ۲۰۰
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
محل تحویل : ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺭاﻙ

ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩاﺩ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩاﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﺮاﺩ ﺩاﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﻭﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻮﺩﺕ ﺩا ه ﻣﻴﺸﻮﺩ

نظرات کاربران